درونج مغربی

درونج مغربی

  • نام: درونج مغربی
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Orientale doronicum / Doronicum scorpioides
  • محصول: