زراوند

زراوند

  • نام: زراوند
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Aristolochia
  • محصول: