صندل سفید

صندل سفید

  • نام: صندل سفید
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: .Santalum album l
  • محصول: