قاریقون

قاریقون

  • نام: قاریقون
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Polyporus officinalis fries / Agaric fungus laricis
  • محصول: