کبابه چینی

کبابه چینی

  • نام: کبابه چینی
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Cubeb berries / Cubeb berries
  • محصول: