مقل ارزق

مقل ارزق

  • نام: مقل ارزق
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Bdellium / Commiphora Mukul ( hook. ex stocks) engl
  • محصول: