هندوانه ابوجهل

هندوانه ابوجهل

هندوانه ابوجهل در موارد نقرس، انقباض ماهیچه قلب، التهاب بین بافت های یک عضو و آب آوردن شکم مصرف می شود. ریشه ی آن ملین است و برای درمان آب آوردن شکم، یرقان، امراض ادراری و روماتیسم بکار می رود. شیره ی میوه ی آن برای دفع کرم های روده ای استفاده می شود.

  • نام: هندوانه ابوجهل
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Citrullus Colocynthis
  • محصول: نواحی مدیترانه ای ، جنوب غرب آسیا ، غرب و جنوب هندوستان،جزایر قناری، ایران