بلیله

بلیله

  • نام: بلیله
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Emblica / Terminalia chebula
  • محصول: