بسفایج

بسفایج

  • نام: بسفایج
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Polypody / Polypody vulgare
  • محصول: