پوست اسفرزه

پوست اسفرزه

  • نام: پوست اسفرزه
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Plantago psyllium
  • محصول: