تربد سفید

تربد سفید

  • نام: تربد سفید
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: White Turbith / Impomea turpethun R.Br
  • محصول: